De erfovereenkomst

Vandaag is het onder bepaalde (strikte) voorwaarden toegelaten om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Dit is een gevolg van het nieuwe erfrecht dat in werking trad op 1 september 2018. Een erfovereenkomst kan toekomstige conflicten tussen erfgenamen vermijden. Opgelet, niet alles is zomaar mogelijk.

 

De nieuwe wet stelt een precies kader vast waarbinnen erfovereenkomsten opgesteld mogen worden. Dit geeft aan families meer mogelijkheden om hun nalatenschap in alle transparantie te regelen.

Concreet zullen familieleden de volgende erfovereenkomsten kunnen afsluiten:

  • De globale erfovereenkomst of het familiepact (tussen de vader of/en de moeder en al hun vermoedelijke erfgenamen in rechte neerdalende lijn – denk hierbij aan kinderen, kleinkinderen en zelfs stiefkinderen). Meer informatie hierover vind je hier.

  • De punctuele erfovereenkomst (tussen mede-erfgenamen). Meer informatie hierover vind je hier.

 

Erven en schenken: nauw met elkaar verbonden

Tussen schenkingen en erfenissen is er een nauwe band. Schenkingen worden in principe immers aangerekend op het erfdeel van de begunstigde erfgenamen. Daarom is het belangrijk dat er geen onduidelijkheden bestaan over de schenkingen of andere voordelen en hun waarde. Met een erfovereenkomst kunnen families anticiperen op toekomstige conflicten hierover.

 

Omdat erfovereenkomsten een grote impact hebben op de erfenis van de kinderen is het opstellen van deze overeenkomsten onderworpen aan strenge formaliteitsvoorwaarden en termijnen. Alle partijen moeten zich houden aan deze formaliteiten.