Recht van erfpacht, opstal en natrekking

Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort.

Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond.

Het recht van natrekking tenslotte is een recht, waardoor de vruchten van roerende goederen en de gebouwen en beplantingen op onroerende goederen vermoed worden aan dezelfde eigenaar toe te behoren.

 

Deze drie materies worden vaak in één adem genoemd wegens hun onderlinge verwantschap. In deze rubriek wordt op elk dieper ingegaan.